ĐĂNG KÍ TRỞ THÀNH CREATOR CAPCUT

Bạn cần thực hiện 2 bước sau

BƯỚC 1: GỬI ĐƠN ĐĂNG KÍ

BƯỚC 2: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG EDIT

Mỗi khi hoàn thành các bước thì bạn ấn vào "XÁC NHẬN HOÀN TẤT" để qua bước tiếp theo.